Regulamin sklepu internetowego

Tekieli Broom & Brush

sklep.tekieli.plObowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r.§ 1

Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Sklep.tekieli.pl, dostępny pod adresem internetowym http://sklep.tekieli.pl prowadzony jest przez Emilię Tekieli prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY TEKIELI, Emilia Tekieli, ul. Ważewskiego 33g, 30-499 Kraków, NIP 944-11-50-176  REGON 120085874, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz Przedsiębiorców i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.§ 2

Definicje

 1. Sprzedawca - Emilia Tekieli prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY TEKIELI, Emilia Tekieli, ul. Ważewskiego 33g, 30-499 Kraków, NIP 944-11-50-176  REGON 120085874

 1. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 1. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 1. Sklep - sklep internetowy Tekieli Broom & Brush prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://sklep.tekieli.pl

 1. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 1. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia o woli związania się Umową Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 1. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 1. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 1. Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 1. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 1. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 1. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem                         a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też, stosowanie do cech Produktu, umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Ważewskiego 33g, 30-499 Kraków

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@tekieli.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 12 264 91 23, +48 606 714 612, +48 606 492 167

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 69 1020 2906 0000 1602 0125 6452

 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9 - 17

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferty Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w szczególności Internet Explorer, Firefox, Safari lub Chrome

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,

 4. włączona obsługa JavaScript.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie oferty Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto tj. uwzględniają należny podatek VAT wedle obowiązującej stawki wynikającej z odrębnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 1. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości ostatecznej ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych

 • Imię, Nazwisko

 • adres zamieszkania/ siedziby firmy

 • adres poczty elektronicznej (email)

 • login

 • hasło

 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie)

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” lub równoznaczny

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie:

a. danych odbiorcy Zamówienia imienia, nazwiska/ nazwy firmy

b. adresu zamieszkania/siedziby

c. adresu, na który ma nastąpić doręczenie Produktu (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby)

d. Numeru NIP (w przypadku przedsiębiorców)

e. numeru telefonu kontaktowego (opcjonalnie)

 1. wybrać sposób dostawy

 2. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”

 3. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 9 ust.3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Płatność przy odbiorze

 2. przesyłka pocztowa,

 3. przesyłka pocztowa pobraniowa,

 4. przesyłka kurierska,

 5. przesyłka kurierska pobraniowa,

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność za pobraniem

 2. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy w Banku PKO BP

 3. Płatności elektroniczne

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta:

 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży -         w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.

 1. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie,       z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

 3. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, chyba że strony indywidualnie uzgodnią inaczej.

 2. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski. W przypadku dostawy do innych krajów, możliwość i koszt dostawy uzgadniany jest  indywidualnie.

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu, w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego, w szczególności w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży. Podany na stronie internetowej Sklepu koszt dostawy dotyczy dostawy na terenie Polski.

 2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia doręczenia Produktu na wskazany przez Konsumenta adres dostawy.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 6. Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 1. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 11

Reklamacja i gwarancja 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 3. Reklamację należy zgłosić na piśmie na adres Sprzedawcy podany w §3 niniejszego Regulaminu.

 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności w tym datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 5. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

 6. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie zostanie rozwiązany, Sprzedawca oświadczy, czy wraża zgodę, czy odmawia wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres  Sprzedawcy podany w §3 niniejszego Regulaminu.

 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie bądź też Sprzedawca dołączy  kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.
§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada między innymi następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów:

 1. Konsument może wystąpić o przeprowadzenie mediacji

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.                 o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym Sklep.tekieli.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez serwis, w szczególności do:

·    zarejestrowania się w Serwisie

·   zawarcia umowy

·   dokonania rozliczeń

·   dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru

·   korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy).

Jeśli wyrażono zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas Sklep.tekieli.pl przetwarza dane w celu przesyłania własnych informacji handlowych.

Rodzaj przetwarzanych danych:

·   imię i nazwisko

·   adres e-mail

2. Dokonywania zakupów w Serwisie:

·   imię i nazwisko

·   płeć (poprzez zaznaczenie formy zwracania się Pani/Pan)

·   adres dostawy

·   numer telefonu

·   adres e-mail

3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

·   data urodzenia

·   PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury)

·   NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika -prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

Podstawa prawna przetwarzania:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe przetwarzamy za Państwa zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługują następujące prawa:

1. W każdej chwili można wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody, co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte konto Użytkownika w Serwisie, a dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

2. W każdej chwili można żądać usunięcia dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte  konto użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

3. W każdej chwili można wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Państwa danych. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie  konta Użytkownika w Serwisie, a dane nie będą przez nas przetwarzane.

4. Można zażądać ograniczenia przetwarzanie Państwa danych osobowych, czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z Państwa decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

5. W każdej chwili można zażądać poprawienia danych osobowych.

6. Można żądać przekazania posiadanych przez nas Państwa danych do innego podmiotu, ale tylko po uprzednim żądaniu wraz z uwierzytelnieniem. W tym celu należy skontaktować się z nami przez mail: biuro@tekieli.pl, podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Państwa dane oraz ich zakres. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

7. W każdej chwili można zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować Państwa, nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań, o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Państwa żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Państwa danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych bądź zażądania ich usunięcia.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi roszczeniami np. w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa. 

Kontakt w sprawie danych osobowych:

Wszelkie zgłoszenia, czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać:

1. Wiadomości e-mail na adres: biuro@tekieli.pl

Powierzenie przetwarzania danych:

Sklep.tekieli.pl może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym ze Sklep.tekieli.pl, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez ciebie towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od Sklep.tekieli.pl (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu okazałoby się nieważne, pozostałe postanowienia pozostają wiążące dla stron, a strony zgodnie postanawiają uzgodnić nową treść nieważnego postanowienia w sposób odpowiadający ich woli.

 1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 2. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze stosowania niniejszego regulaminu i Umowy Sprzedaży będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy. Prawem właściwym jest prawo polskie.
Załącznik nr 1 do Regulaminu/Wzór/

FORMULARZ

odstąpienia od umowy
Adresat:  Emilia Tekieli , ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY TEKIELI,                           ul. Ważewskiego 33g, 30-499 Kraków,
Ja/My(*) ______________________________________niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/ o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy( *) ________________________________________________________

Data odbioru produktu: ___________________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ___________________________________

Adres konsumenta(-ów): ___________________________________

Podpis konsumenta(-ów): ___________________________________

Data: ___________________________________(*) - Niepotrzebne skreślić